Działalność badawczo-rozwojowa w ujęciu kwalifikowanym – IP Box

Działalność badawczo-rozwojowa w ujęciu kwalifikowanym

Od stycznia 2019 r. ustawodawca wprowadził do polskiego porządku podatkowego ulgę IP Box, która umożliwia zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5%. Stawka ta przysługuje firmom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową. Ustawodawca nakłada kilka obowiązków. Jednym z nich jest prowadzenie Działalności badawczo-rozwojowej w ujęciu kwalifikowanym.Jednakże, nowe preferencyjne rozwiązanie umożliwia zastosowanie ulgi IP-Box wyłącznie do pewnego rodzaju własności intelektualnej, określonej przez ustawodawcę jako „kwalifikowane IP”.

Tytułem wyjaśnienia, aby dana działalność mogła uzyskać status działalności badawczo-rozwojowej, musi mieć charakter twórczy i być wykonywana w sposób systematyczny oraz powinna zwiększać zasoby wiedzy i być wykorzystywana do tworzenia nowych zastosowań. Tak rozumiana działalność badawczo-rozwojowa składa się z badań lub prac rozwojowych. Zatem, by działalność podatnika mogła zyskać miano działalności badawczo-rozwojowej nie musi obejmować odkrywczych badań eksperymentalnych.

Ważne:

Związek pomiędzy działalnością badawczo-rozwojową, a wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jest warunkiem koniecznym dla możliwości zastosowania ulgi IP Box.

Katalog kwalifikowanej działalności badawczo rozwojowej – skutek.

Ustawodawca w art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku PIT (art. 24 ust 2 ustawy o CIT), wymienia zamknięty katalog praw uznanych za kwalifikowane IP:

 1. Patent;
 2. Prawo ochronne na wzór użytkowy;
 3. Prawo z rejestracji wzoru użytkowego;
 4. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
 5. Dodatkowe prawo ochronne do patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
 6. Prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu;
 7. Wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin;
 8. Autorskie prawo do programu komputerowego.

Ważne:

By podatnik mógł zastosować ulgę IP Box nie musi tworzyć prawa własności intelektualnej od podstaw. Wystarczy, aby rozwinął, ulepszył, usprawnił lub odnalazł nowe zastosowania dla już istniejącego i wytworzonego, nawet przez inny podmiot, prawa własności intelektualnej.

Jak skorzystać z ulgi IP Box – kwalifikowana działalność badawczo rozwojowa.

Dopiero kwalifikowana działalność badawczo-rozwojowa będzie dla podatnika źródłem praw własności intelektualnych, z których uzyskiwane dochody mogą zostać opodatkowane preferencyjną stawką podatkową w wysokości 5%. Kluczowe dla podatnika, chcącego skorzystać z ulgi IP Box, będzie to czy prowadzona przez niego działalność badawczo-rozwojowa doprowadziła do wytworzenia, rozwinięcia lub usprawnienia kwalifikowanego IP. Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie wskazuje żadnego kryterium skali. Zatem każda działalność badawczo-rozwojowa, spełniająca warunki kwalifikowanej działalności, niezależnie od jej skali, poziomu twórczości, systematyczności czy też poziomu zwiększenia wiedzy oraz jej wykorzystania, będzie uprawniona do zastosowania ulgi IP Box.

Przy większości kwalifikowanych IP, wymagane jest uzyskanie ochrony prawnej poprzez uprzednie zgłoszenie danego prawa do właściwego urzędu patentowego oraz przeprowadzenie długotrwałej weryfikacji merytorycznej.

Nie wszystkie kwalifikowane IP wymienione w art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku PIT (art. 24 ust 2 ustawy o CIT) wymagają uprzedniej rejestracji. Przykładem prawa, które nie wymaga zgłoszenia do Urzędu Patentowego, jest autorskie prawo do programu komputerowego. Bowiem, program komputerowy z momentem stworzenia nabywa ochronę prawną z mocy prawa na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim

Ważne:

Zgodnie z rozumieniem przepisów prawa autorskiego, chronione jest autorskie prawo do programu komputerowego, którym może być również kombinacja komend adresowanych do komputera w formie kodu źródłowego lub wynikowego.

Interpretacja

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0115-KDIT1.4011.1015.2020.1.MK z dnia 26.03.2021 r.

W Polsce oprogramowanie – definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów – podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.”

Warunek skorzystania z ulgi IP Box

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w objaśnieniach do ulgi IP Box, podatnik chcący skorzystać z ulgi powinien złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Ponadto zgodnie z art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT (art. 24d ust. 2 ustawy o CIT), warunkiem skorzystania z ulgi IP Box jest wytworzenie lub rozwinięcie, ulepszenie przez podatnika kwalifikowanego IP. Poprzez wytworzenie kwalifikowanego IP należy rozumieć zbudowanie go od podstaw. Warunek ten odnosi się do sytuacji, w której kwalifikowane IP w ogóle nie istniało i podatnik w ramach swojej działalności badawczo-rozwojowej wytworzył kwalifikowane IP.

Z kolei rozwinięcie lub ulepszenie kwalifikowanego IP to w szczególności, rozbudowanie usprawnienia funkcjonalności lub użyteczności istniejącego już, kwalifikowanego IP. Poprzez rozwinięcie należy również rozumieć jako znalezienie nowego zastosowania kwalifikowanego IP. Rozwijanie lub ulepszenie kwalifikowanego IP to rozbudowanie, poszerzenie funkcjonalności lub użyteczności istniejącego już kwalifikowanego IP niezależnie od tego, czy podatnik posiadał prawną ochronę na to rozwinięcie lub ulepszenie. Głównym czynnikiem decydującym w tym przypadku, jest aspekt faktyczny rozumiany jako ulepszenie lub rozwinięcie istniejącego kwalifikowanego IP w dowolnej postaci, o ile działania te prowadzą do poprawy użyteczności lub funkcjonalności istniejącego już kwalifikowanego IP.

Czym jest kwalifikowane IP ?

Podsumowując kwalifikowane IP to inaczej prawo własności intelektualnej, które spełnia trzy kryteria:

 1. Jest wytworzone, rozwinięte lub usprawnione przed podatnika w ramach działalności badawczo-rozwojowej.
 2. Klasyfikuje się do jednej z wymienionych kategorii z art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT (art. 24d ust. 2 ustawy o CIT)
 3. Podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw.

Jeżeli masz więcej pytań skontaktuj się z nami, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

Biuro rachunkowe
House of Tax