Katalog praw własności intelektualnej na gruncie ulgi IP Box

Biuro rachunkowe House of Tax prezentuje cały katalog praw własności intelektualnej, który może korzystać z ulgi IP BOX

Do polskiego porządku podatkowego wprowadzono ulgę IP Box umożliwiającą skorzystanie z preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5%. Aby podatnik mógł zastosować stawkę preferencyjną musi:

 1. prowadzić działalność badawczo-rozwojową;
 2. w ramach działalności badawczo-rozwojowej wytworzyć kwalifikowane IP;
 3. nabyć ochronę prawną kwalifikowanego IP;
 4. sprzedać prawa do kwalifikowanego IP;
 5. prowadzić odrębną ewidencję sprzedaży kwalifikowanego IP.
 6. rozliczyć ulgę w zeznaniu rocznym.

Wyżej wymienione warunki mogą sprawiać wrażenie trudnych do spełnienia, w szczególności odnośnie uzyskania ochrony prawnej kwalifikowanych IP, które wymagają odpowiedniego zgłoszenia w urzędzie Patentowym. Na szczęście nie wszystkie kwalifikowane IP wymagają zgłoszenia do urzędu patentowego, a ochronę prawną nabywają z mocy prawa. W przypadku tych kwalifikowanych IP ulga IP Box jest najczęściej stosowana. Jakie są rodzaje kwalifikowanego IP w polskim systemie podatkowym dowiesz się w niniejszego artykułu.

Zgodnie z art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT (art. 24d ust. 2 ustawy o CIT) kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 1. Autorskie prawo do programu komputerowego.
 2. Patent;
 3. Prawo ochronne na wzór użytkowy;
 4. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
 5. Prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
 6. Dodatkowe Prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
 7. Prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu;
 8. Wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin z dnia 26 czerwca 2003 r.;

Wymieniony katalog kwalifikowanych IP jest zamknięty, przez co należy rozumieć, że kwalifikowanymi IP korzystającymi z preferencji podatkowej są jedynie wyżej wymienione prawa. Do tego katalogu zaliczono klasyczne prawa własności intelektualnej, takie jak patenty czy prawo ochronne na wzór użytkowy, które podlegają kontroli merytorycznej w procesie rejestracji lub zgłoszenia przez Urząd Patentowy.

Należy jednak zaznaczyć, że dwa z wyżej wymienionych praw: rejestracja topografii układu scalonego oraz autorskie prawo do programu komputerowego nie podlegają merytorycznej weryfikacji oraz procedurze rejestracji w Urzędzie Patentowym, a podlegają jedynie formalnej ocenie spełnienia przesłanki uzyskania odpowiedniej ochrony.

Przepisy prawa podatkowego w żaden sposób nie definiują kwalifikowanych IP, więc ustalenie definicji każdego z kwalifikowanych IP należy oprzeć o przepisy niepodatkowe. Co do zasady większość definicji i zasad przyznawania praw ochronnych kwalifikowanym IP znajduje się w ustawie Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kryterium ochronne kwalifikowanego IP jest spełnione od momentu przyznania lub rozpoczęcia ochrony wynikającej z postanowień właściwego organu lub z mocy prawa.

Autorskie prawo do programu komputerowego

Uzyskuje ochronę prawną z mocy prawa na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zarówno przepisy podatkowe, jak również ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie definiują jednoznacznie autorskiego prawa do programu komputerowego. Ze względu na dynamiczny rozwój nowych technologii nie da się ustalić wyczerpującej i niezmiennej definicji. Podstawą uznania ochrony prawnej dla programu komputerowego jest uznanie, że jest on wynikiem działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalonym w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od sposobu wyrażenia i przeznaczenia.

Należy zaznaczyć, że częścią chronioną prawem jest również kombinacja komend adresowanych do komputera w formie kodu źródłowego lub kodu wynikowego. Ochrona prawna autorskiego prawa do programu komputerowego powstaje z mocy prawa bez konieczności zgłaszania i przeprowadzania merytorycznej weryfikacji.

Patent

Jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w celach zarobkowych lub zawodowych. Aby uzyskać ochronę prawną konieczne jest zgłoszenie tego prawa do Urzędu Patentowego. Ochrona patentu obowiązuje przez 20 lat od momentu dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. By patent przeszedł pozytywnie procedurę rejestracyjną w Urzędzie Patentowym i uzyskał ochronę prawną musi spełnić cztery przesłanki zdolności patentowej:

 1. Charakter techniczny rozwiązania;
 2. Nowość;
 3. Nieoczywistość (poziom wynalazczy);
 4. stosowalność.

Wzór użytkowy

Wśród praw własności intelektualnej jest to nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, które co do zasady ma zastosowanie podczas wytwarzania lub korzystania z wyrobów. Aby uzyskać ochronę prawną konieczne jest zgłoszenie tego prawa do Urzędu Patentowego.Prawo ochronne na wzór użytkowy pozwala na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Wzory użytkowe otrzymują ochronę na okres dziesięciu lat, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o rejestrację w Urzędzie Patentowym.

Wzór przemysłowy

Poprzez wzór przemysłowy należy rozumieć przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy. Aby uzyskać ochronę prawną konieczne jest zgłoszenie tego prawa do Urzędu Patentowego.Wzór przemysłowy, aby otrzymać ochronę prawną powinien posiadać indywidualny charakter, np. poprzez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał. Prawo ochrony wzoru przemysłowego trwa dwadzieścia pięć lat licząc od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym i jest podzielone na okresy pięcioletnie.

Topografia układu scalonego

Zgodnie z rozumieniem ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez topografię układu scalonego rozumie się rozwiązanie polegające na przestrzennym rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden element jest aktywny oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego. Topografia układu scalonego może otrzymać ochronę prawną wyłącznie wtedy, gdy jest wynikiem pracy intelektualnej. Topografia układu scalonego może korzystać z ochrony prawnej przez dziesięć lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym topografia lub układ scalony był wprowadzony do obrotu . Lub od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia topografii w Urzędzie Patentowym.

Prawo rejestracji produktu leczniczego i produktu weterynaryjnego

Prawo ochronne dotyczy produktów leczniczych i weterynaryjnych, które uzyskały pozwolenie przez Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych za wyjątkiem:

 • leków recepturowych;
 • leków aptecznych;
 • produktów radiofarmaceutycznych;
 • krwi oraz osocza;
 • surowce farmaceutyczne;
 • immunologiczne produkty lecznicze;
 • produkty lecznicze terapii zaawansowanej – wyjątki szpitalne.

Wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin

Obejmuje prawa hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany oraz do zarobkowego korzystania z niej. Prawo ochronne może zostać przyznane hodowcy wyłącznie wtedy gdy wyhodowana odmiana jest odrębna, wyrównana, trwała i nowa.

Podsumowując, podmioty, które wytwarzają kwalifikowane IP i uzyskują z ich sprzedaży dochody mogą opodatkować je stawką podatkową w wysokości 5%. Rekomenduje się jednak potwierdzenie możliwości skorzystania z ulgi IP Box, poprzez złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

W ostatnim czasie jednym z najczęściej wykorzystywanych kwalifikowanych IP w uldze IP Box jest autorskie prawo do programu komputerowego, które uzyskuje ochronę prawną z mocy ustawy i obowiązuje od razu. W praktyce orzeczniczej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dostrzega się znaczny wzrost wydawania pozytywnych interpretacji dotyczących autorskiego prawa do programu komputerowego.

Jeżeli masz więcej pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z nami ? www.houseoftax.pl

Biuro księgowe Wrocław

House of Tax