Jak policzyć składkę zdrowotną w nowym ładzie ?

Tempo zmian w zakresie wyliczenia składki zdrowotnej podczas wprowadzania „nowego ładu” jest szalenie dynamiczne. Podczas ogłaszania nowego ładu składka zdrowotna miała wynosić 9% od dochodu/przychodu w każdej formie opodatkowania. Jednak bardziej dotkliwą zmianą w zakresie składki zdrowotnej było wyłączenie możliwości odpisania składki zdrowotnej od podatku. Po krótkim czasie zrewidowano wcześniej zapowiadanie zmiany w zakresie stawki składki i wprowadzono trzy sposoby wyliczania składki zdrowotnej – po jednym na każdą formę opodatkowania. Niestety przepisy wprowadzające brak możliwości odpisania od podatku składki zdrowotnej pozostały. Zatem zmieniły się stawki z jednej generalnej 9% wprowadzono trzy sposoby wyliczania składki, które są uzależnione od formy opodatkowania.

Dlatego też w tym artykule przedstawimy w jaki sposób będzie wyliczana składka zdrowotna w trzech formach opodatkowania:

Zasady ogólne: 9%

Podatek liniowy: 4,9%

Ryczał od przychodu: (3 progi przychodowe)

Zasady ogólne

Składka zdrowotna od stycznia 2022 r. nie będzie już zryczałtowana jak to miało miejsce do tej pory. Od 2022 r. osoby opodatkowane na zasadach ogólnych będą musiały opłacać składkę zdrowotną w wysokości 9% swojego dochodu. Najistotniejsza zmiana dotyczy faktu, że podatnik nie będzie miał prawo odliczyć zapłaconej składki zdrowotnej od podatku. W konsekwencji oznacza to realne podwyższenie opodatkowania tej formy o 9 pkt. procentowych – (17% PIT + 9% ZUS) oraz po przekroczeniu drugiego progu podatkowego (32% PIT + 9% ZUS)

W tej formie opodatkowania wprowadzono jeszcze dwie korzystne dla podatników zmiany. Pierwszą z nich jest podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tyś. To będzie oznaczać, że stawka 32% podatku PIT będzie stosowana dopiero od nadwyżki ponad 120 tyś. zł dochodu.

Drugą korzystną dla podatników zmianą będzie podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tyś. zł. Zatem podatnik nie zapłaci podatku od dochodu do 30 tyś. zł. Od 31 tyś. zł do 120 tyś. zł zapłaci 17% podatku, a od nadwyżki ponad 120 tyś. zł dochodu zapłaci 32% podatku.

Podatek liniowy

W tej formie opodatkowania ustalono stawkę 4,9 % od dochodu. Przy czym ta forma opodatkowania ma również ustaloną minimalną wysokość składki zdrowotnej, którą ustalono w wysokości 270 zł. Zatem w podatnicy będący na podatku liniowym zapłacą składkę zdrowotną w wyokości 4,9% nie mniej niż 270 zł. Warto wspomnieć, że w tej formie opodatkowania nie można stosować kwoty wolnej od podatku. Zatem stawkę podatku PIT 19% należy zastosować już od 1 zarobionej złotówki, a nie tak jak ma to miejsce w zasadach ogólnych od 30 001 złotówki.

Ryczałt od przychodu

W pierwotnej wersji „Polskiego ładu” składka zdrowotna w tej formie opodatkowania miała być uzależniona od stawki podatku i miała wynosić 1/3 stawki podstawowej. Zatem jeżeli podatnik świadczył usługi opodatkowane ryczałtem 15% to stawka składki zdrowotnej miała wynosić 5% dochodu. Takie rozwiązanie jednak nie zostało wprowadzone.

W wersji „polskiego ładu” po konsultacjach ustalono trzy progi przychodowe liczone w skali roku liczone według wzoru – Składka zdrowotna w wysokości 9% ustalana procentowo od 60%, 100% lub 180% przeciętnego wynagrodzenia, które co roku ulega zmianie. W 2021 roku przeciętne wynagrodzenie wynosi 5 658,51 zł. Jeżeli to rozwiązanie obowiązywałoby już w tym roku, to stawki składki zdrowotnej na ryczałcie wynosiłby odpowiednio:

Od 0 zł do 60 tyś. zł – 305,56 zł

Od 60 tyś. zł do 300 tyś. zł – 509,27 zł

Powyżej 300 tyś. zł – 916,68 zł

Trzeba również wyjaśnić jak należy wyliczać próg przychodu, od którego uzależniona jest wysokość składki zdrowotnej. Co do zasady przedsiębiorca powinien mniej więcej oszacować jaki osiągnie przychodu w danym roku.

Jeżeli przedsiębiorca szacuje, że zmieści się w granicy od 60 tyś. zł do 300 tyś. zł to co miesiąc opłaca składkę zdrowotną w wysokości 509,27zł

Gdyby natomiast okazało się, w pod koniec roku, że przedsiębiorca przekroczył próg przychodu wtedy musi opłacić składkę zdrowotną w wysokości 916,68 zł. Złą informacją jest fakt, że taką wysokość składki przedsiębiorca będzie musiał policzyć od stycznia 2022r. co będzie się wiązało z nadpłaceniem różnicy pomiędzy 509,27 zł, a 916,68 zł za każdy miesiąc licząc od stycznia. Zatem przedsiębiorca który opłacał składkę w wysokości 509,27 zł w czerwcu przekroczył 300 tyś. zł przychodu musi za okres od stycznia do czerwca zapłacić brakującą część składki zdrowotnej.

Warto jednak pamiętać, że ten mechanizm może również działać w drugą stronę. W sytuacji gdy przedsiębiorca nie przekroczy kwoty 60 tyś. zł przychodu w skali roku, a opłacał składkę zdrowotną w kwocie 509,27 (czyli zakładał, że przekroczy ten próg) po zakończonym roku będzie miał prawo do zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej. Ten sam mechanizm działa w sytuacji gdy przedsiębiorca założy, że przekroczy kwotę 300 tyś. zł przychodu i opłacał składkę zdrowotną w kwocie 916,68 zł, a tego progu nie przekroczył. Wtedy przedsiębiorca będzie mógł się starać o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej w kwocie różnicy pomiędzy składką, którą opłacał 916,68 zł, a którą powinien opłacać 509,27 zł.

Jeżeli masz wątpliwości jaką formę opodatkowania wybrać na przyszły rok skontaktuj się z nami korzystając z bezpłatnej konsultacji z naszym doradcą podatkowym.