Prace rozwojowe w perspektywie stosowania ulgi podatkowej IP Box

Prace rozwojowe, a ulga IP Box ?

Od stycznia 2019 r. do polskiego systemu podatkowego wprowadzono preferencyjną ulgę IP Box, która również definiuje pojęcie prac rozwojowych. Ulga umożliwia obniżenie stawki podatkowej do 5%. IP Box mogą stosować podmioty wykonujące działalność badawczo-rozwojową, której efektem jest sprzedaż kwalifikowanych praw autorskich.

W rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), działalność badawczo-rozwojowa to:

działalność twórcza obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań.

Ważne

Zgodnie z przepisami ustawy PIT oraz ustawy CIT, realizowanie wyłącznie prac rozwojowych, również może być uznana za działalność badawczo-rozwojową.

Prace rozwojowe w uldze IP Box

Zgodnie z art. 5a pkt. 40 ustawy o podatku PIT, prace rozwojowe należy rozumieć tak, jak definiuje to art. 4. ust. 3 prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który stanowi, że

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Przykład

Zgodnie z interpretacją nr 0115-KDIT2.4011.865.2020.2.HD z dnia 24.03.2021 r

„działalność gospodarcza polegająca na tworzeniu, ulepszaniu i rozwijaniu programów komputerowych (Oprogramowania) spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej (…) gdyż jak wskazał Wnioskodawca – obejmuje prace rozwojowei jest podejmowana w sposób systematyczny, zmierzający do zwiększenia oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Wa

Jak wynika z przedstawionego przykładu, prace rozwojowe, aby mogły zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową, muszą spełnić trzy przesłanki, tj.:

– być twórcze,

– być wykonywane systematycznie,

– zwiększać wiedzę oraz być wykorzystywane do tworzenia nowych zastosowań.

Twórczy charakter prac badawczo-rozwojowych jest zrealizowany wtedy, gdy w wyniku prac powstaje szeroko rozumiany nowy wytwór intelektu. Prace rozwojowe spełniają kryterium twórczości, kiedy efekt prac w znacznym stopniu odróżnia się od rozwiązań już funkcjonujących. Twórczy charakter prac to np. opracowanie prototypów, projektów lub testowanie i ulepszanie istniejących produktów. Działalność o charakterze rutynowym należy wyłączyć z działań twórczych. Przykładowo, przetwarzanie danych nie jest działalnością twórczą, ale już prace rozwojowe mające na celu opracowanie nowych metod przetwarzania danych spełniają kryterium twórczości.

Systematyczny charakter prac rozwojowych oznacza to, że muszą być one wykonywane w sposób uporządkowany oraz metodyczny. Realizacja prac rozwojowych musi być zaplanowana zarówno wobec przebiegu procesu, jak i wobec jego jego wyniku i efektu.

Zwiększający wiedzę oraz wykorzystywany do tworzenia nowych zastosowań charakter prac rozwojowych ustala, że wynikiem prac rozwojowych musi być usprawnienie jakiegoś procesu lub produktu albo stworzenie nowego produktu czy procesu. Aby prace rozwojowe zostały uznane za działalność badawczo-rozwojową wystarczy, żeby podatnik zdobył i wykorzystał dostępną wiedzę i umiejętności oraz stworzył nowy produkt lub usprawnił istniejący produkt.

Podsumowując, aby prace rozwojowe mogły zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową na gruncie ulgi IP Box, konieczne jest spełnienie kryterium twórczości, systematyczności i zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do stworzenia nowych zastosowań. Jeśli prace rozwojowe spełniają powyższe kryteria, a efektem tych prac jest powstanie kwalifikowanego IP, tj. m.in. autorskiego prawa do programu komputerowego, wtedy dochód uzyskany ze sprzedaży kwalifikowanego IP będzie mógł być opodatkowany preferencyjną stawką podatkową w wysokości 5%.

House of Tax