Ochrona prawa do programu komputerowego z perspektywy podatkowej – IP Box

Biuro rachunkowe Wrocław - House of Tax prezentuje tematykę związaną z ochroną prawa do programu komputerowego z perspektywy ulgi IP Box

Nasze biuro rachunkowe Wrocław – House of Tax prezentuje tematykę związaną z ochroną prawa do programu komputerowego z perspektywy ulgi IP Box

W styczniu 2019 r. wprowadzono ulgę IP Box uprawniająca do obniżenia stawki podatkowej do 5% możliwą do zastosowania przy dochodach uzyskiwanych z tytułu sprzedaży kwalifikowanego IP. Kwalifikowanym IP jest między innymi autorskie prawo do programu komputerowego.

Linia orzecznicza indywidualnych interpretacji podatkowych w 2021 rwykazuje, że zastosowanie ulgi IP Box, jest najbardziej popularne wśród programistów uzyskujących dochody z autorskich praw do programu komputerowego. W związku z tym, niniejszy artykuł będzie skupiał się na ochronie prawnej autorskiego prawa do programu komputerowego, który jest jednym z kilku kwalifikowanych IP.

Kwalifikowane IP to prawo własności intelektualnej, które musi spełnić łącznie trzy warunki:

  1. Zostało stworzone, rozwinięte lub usprawnione w wyniku działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez podatnika.
  2. Zostało wymienione w katalogu art. 24d ust. 2 ustawy o CIT ( art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT):
  • autorskie prawo do programu komputerowego;
  • patent;
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego ;
  • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin;
  1. Podlega ochronie prawnej na podstawie ustaw z mocy prawa lub w procesie rejestracji w Urzędzie Patentowym lub na podstawie umów międzynarodowych;

Szczegółowe zasady przyznawania ochrony prawnej dla poszczególnych rodzajów kwalifikowanego IP wynikają z ustaw. Na ich podstawie wybrane kwalifikowane IP uzyskują ochronę prawną po wcześniejszej merytorycznej weryfikacji prowadzonej przez Urząd Patentowy lub z mocy samego prawa bez ówczesnej weryfikacji merytorycznej.

Sztandarowym przykładem kwalifikowanego IP, które musi przejść merytoryczną weryfikację przez Urząd Patentowy jest Patent. Proces weryfikacji jest bardzo długi i wymaga angażowania czasu i kapitału. Pozostałymi kwalifikowanymi IP, które muszą przejść proces weryfikacji przed Urzędem Patentowym to: prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego oraz wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin.

Natomiast prawem, które nie wymaga długotrwałej kontroli merytorycznej przed Urzędem Patentowym jest autorskie prawo do programu komputerowego oraz prawo z rejestracji topografii układu scalonego, które podlegają wyłącznie formalnej ocenie spełnienia przesłanek ustawowych – uzyskania odpowiednich praw ochronnych.

Autorskie prawo do programu komputerowego uzyskuje ochronę prawną z mocy prawa na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. A zatem nie wymaga zgłaszania oraz merytorycznej weryfikacji przez odpowiedni urząd.

Czym jest autorskie prawo do programu komputerowego ?

Ze względu na bardzo dynamiczny rozwój nowych technologii, polskie przepisy podatkowe i poza podatkowe nie definiują pojęcia „autorskiego prawa do programu komputerowego”, co w znacznym stopniu utrudnia jego ochronę. Natomiast doktryna prawa autorskiego wskazuje, że autorskie prawo do programu komputerowego może uzyskać ochronę prawną jeżeli jest w szczególności kombinacją komend adresowanych do komputera w formie kodu źródłowego lub wynikowego.

Niniejszy brak precyzyjnego określenia, czym jest autorskie prawo do programu komputerowego, znacznie utrudnia ustalenie ochrony prawnej. Uwzględniając niniejsze okoliczności, Minister Finansów w wyjaśnieniach do stosowania Ulgi IP Box wskazuje, że podatnik, który chce uzyskać ochronę prawną programu komputerowego i planuje skorzystać z preferencyjnej stawki w ramach ulgi IP Box wobec dochodów uzyskiwanych z autorskiego prawa do programu komputerowego, powinien złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Warto wskazać, że w interpretacji 0113-KDIPT2-3.4011.705.2019.2.AC z dnia 13.02.2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że autorskim prawem majątkowych do programów komputerowych, które można uznać za kwalifikowane prawa własności intelektualnej jest sytuacja, w której autor:

tworzy aplikacje webowe – tzn. dostępne dla użytkowników z poziomu przeglądarki internetowej (ale nie zwykłe, statyczne strony internetowe) – np. program kadrowo-płacowy, program wspierający przeprowadzanie audytów bankowych. Czasem Wnioskodawca tworzy biblioteki programistyczne zawierające komponenty wielokrotnego użytku (spójne, zamknięte, niezależne „części” wykorzystywane później w wielu różnych aplikacjach). Sporadycznie natomiast Wnioskodawca tworzy aplikacje deskopowe – tzn. instalowane lokalnie na komputerze użytkownika.

Wnioskodawca wykorzystuje języki programowania wysokiego poziomu (c#, javascript) i bazy danych (SQL).”

Podsumowując, autor programu komputerowego nabywa ochronę prawną z mocy prawa i nie wymaga ona zgłoszenia ani merytorycznej weryfikacji przez Urząd Patentowy. Ponadto, jak wskazuje Minister Finansów w objaśnieniach do ulgi IP Box, uzyskanie pełnej ochrony prawej kwalifikowanego IP, powinno nastąpić poprzez złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Natomiast, zgodnie z polskimi przepisami definicję programu komputerowego, należy interpretować szeroko, przez co za program komputerowy można uznać kombinację komend adresowanych do komputera w formie kodu źródłowego lub wynikowego.

Jeżeli nadal masz wątpliwości odnośnie tej tematyki, nie krępuj się !
Skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym we Wrocławiu.

Biuro księgowe Wrocław
House of Tax