Ryczałt – jak go stosować w działalności IT

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład poskutkowały tym, że ryczałt stał się jedną z bardziej popularnych form opodatkowania wśród działalności usługowych, a przede wszystkim wśród działalności z branży IT. Dlatego, w tym artykule dokładnie opiszemy ogólną „mechanikę” działania tej formy opodatkownaia, odpowiemy na pytanie kiedy ryczał jest najlepszą formą opodatkowania w działalności IT i wytłumaczymy jak należy stosować ryczał rozpoczynając lub prowadząc działalność gospodarczą w branży IT
Na samym wstępie warto zauważyć, że ryczałt jest podatkiem „przychodowym” tzn. że stawkę podatku mnoży się przez ilość otrzymanych środków od kontrahenta (pracodawcy) zapominając całkowicie o kosztach. Pozostałe formy opodaktownia tj.: zasady ogólne i podatek liniowy mnożą stawkę podatku od dochodu, czyli przychody (otrzymane środki) pomniejszają o koszty ich uzyskania. Mimo tak niedogodnej metody wyliczania, ryczałt jest bardzo konkurencyjną formą opodaktowania, z tego względu, że posiada niższe stawki podatkowe i korzystniejszą metodę liczenia składki zdrowotnej, ale o tym szerzej powiemy za chwilę.

Najlepsza forma opodaktowania w działalności usługowej

Jeżeli zakładasz działalność gospodarcza albo zastanawiasz się nad zmianą formy opodatkowania sprawdź nasz artykuł, który odpowiada na pytanie jaka jest najlepsza forma opodaktowania działalności usługowych oraz IT w 2023r.
Sprawdź ⇢

Kto może rozliczać się na ryczałcie?

Co do zasady w formie ryczałtu może się rozliczać prawie każda osoba fizyczna prowadządza jednoosobową działalność gospodarczą. Na ryczałcie mogą się również rozliczać spółki cywilne, spółki jawne oraz przedsiębiorstwa w spadku. Warto zaznaczyć, że wyżej wymienione podmioty mogą się rozliczać w formie ryczałtu wyłącznie wtedy, gdy nie przekraczają w skali roku limitu przychodów 2 milionów euro. Natomiast niniejszy limit nie dotyczy zbyt dużej liczby przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
Wykluczenia ryczałtu
Z ryczałtu nie mogą korzystać osoby dokonujące konkretnych rodzajów usług czy czynności, a są nimi:
-podmioty wytwarzające produkty opodatkowane podatkiem akcyzowym;
-podmioty handlujące częściami i akcesoriami samochodowymi;
-oraz podmioty takie jak lombardy, kantory i apteki.
Ponadto należy zaznaczyć, że osoby, które prowadzą lub rozpoczynają działalność gospodarcza i świadczą w ramach działalności usługi na rzecz byłego pracodawcy w tym samym zakresie, w którym świadczyli usługi na umowie o pracę u byłego pracodawcy nie mogą rozliczać się na ryczałcie w danym i kolejnym roku podatkowym. Przepisy tutaj wskazują czynności odpowiednie, które należy rozgraniczać rozsądnie. Tester manualny, który był na umowie o pracę, przechodzi na B2B i rozpoczyna w ramach swojej działalności gospodarczej świadczyć usługi testowania automatycznego, w ocenie organów skarbowych świadczy usługi tego samego rodzaju. Natomiast programista świadczący usługi programistyczne na umowie o pracę, gdy przechodzi na działalność gospodarczą i świadczy usługi „managerskie” lub „szkoleniowe” (przykładowo zarządza lub szkoli zespół programistów) na rzecz byłego pracodawcy w formie kontraktu B2B jest już czynnością odmienną.

Stawki – jak je stosować?

Jedną z podstawowych różnic pomiędzy podatkiem liniowym i zasadami ogólnymi, a ryczałtem jest to, że ryczałt ma kilka różnych stawek podatku. Natomiast pozostałe formy opodaktownia mają tylko po jednej stawce dla wszystkich rodzajów usług. Podatnik będąc na zasadach ogólnych, niezależnie od tego co robi zawsze stosuje stawkę 12% lub 32% (po przekroczeniu określonego progu dochodów). Będąc na podatku liniowym niezależnie od tego jakie czynności podatnik wykonuje i ile zarobi zawsze stosuje stawkę 19%.
Na ryczałcie stawka podatku jest uzależniona od tego jakie faktycznie usługi podatnik wykonuje. Niektóre usługi są na niskiej stawce podatkowej jak np. roboty budowlane – 5,5 %. Natomiast usługi prawne świadczone przez adwokata są opodatkowane 17% stawką podatku. Kompletne zestawienie wszystkich stawek ryczałtu zostało wymienione niżej – jest to zamknięty katalog okreslony w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Tym, co determinuje skategoryzowanie danej usługi jest PKWiU Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. W większości przypadków art. 12 ustawy o ryczałcie posługuje się właśnie PKWiU, określając jakie usługi przypisywane są do których stawek. Niestety nie we wszystkich przypadkach tak jest. Co do tego ma PKD Polska Klasyfikacja Działalności? Zakładając działalność gospodarczą deklaruje się jeden lub kilka PKD, ponieważ rejestrując działalność trzeba okreslić mniej więcej czym działalność będzie się zajmować. Natomiast wybranie PKD nie definiuje, które czynności są faktycznie wykonywane. PKD jest jedynie deklaratoryjne. W dodatku w szczegółach PKD i PKWiU nieco się różnią. Zatem PKWiU jest decydujące jeżeli chodzi o stosowanie stawki ryczałtu.
Poniższe zestawienie wg. stawek przedstawia jaką stawką należy opodatkowywać poszczególne usługi.

17%

Przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów przez które rozumie się: tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych i rzeczników patentowych.

15%

Przychody osiągane w zakresie świadczenia usług:

1) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),

2)pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),

3)pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1),

4)magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),

5)licencyjnych związanych z:

–nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0),

–nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0),

–nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0),

–nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0),

–nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0),

–nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),

f) związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0),

6) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),

7) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99),

8) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

9) związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3),

10) prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

11) firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

12) reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73),

13) fotograficznych (PKWiU 74.2),

14) tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

15) związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78),

16) przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79),

17) detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,

18) obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),

19) w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

20) kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90),

21) związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93);

14%

Przychody ze świadczenia usług:

1) w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),

2) architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),

3) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1);

12% – dla IT

Przychody ze świadczenia usług:

związanych z wydawaniem:
– pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
– pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

lub

związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),
– związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),
– objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2),
– związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),
– w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),
– związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

10%

Przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1);

8,5%

Przychody ze świadczenia usług:

1) z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8,

2) przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),

3) przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85),

4) przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),

5) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

6) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

7) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

5,5%

Przychody z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
lub prowizji uzyskanej z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

3%

Przychody z działalności usługowej w zakresie handlu,
oraz
-ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),
-z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
-z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej-

Kiedy ryczałt jest najbardziej optymalną formą?

Ryczałt, co do zasady jest najbardziej optymalną formą opodatkowania, gdy działalność gospodarcza nie generuje wysokich kosztów oraz przychody przekraczają 10 tyś. zł w skali miesiąca. Dodatkowo należy uwzględnić fakt, że ryczałt jest tym bardziej optymalny im niższa stawka ma zastosowanie. Nie można pominąć, również faktu, że ryczałt ma najkorzystniejszą metodę wyliczania składki zdrowotnej, którą w części wyjątkowo można liczyć jako koszt firmowy. Po szczegóły obliczania składki zdrowotnej zapraszam tutaj

Czy wybrać ryczałt czy VAT?

Często można trafić w internecie na pytanie co wybrać, ryczałt czy VAT. Należy tutaj wskazać, że nie trzeba wybierać. Ponieważ podatek VAT jest całkowicie autonomiczny względem podatku dochodowego. Według zasad ogólnych, podatku liniowego czy ryczałtu rozlicza się podatek dochodowy. Natomiast podatek VAT jest całkowicie odrębną kategorią podatku. Można być na ryczałcie i jednocześnie być VAT-owcem. Tak samo można być na ryczałcie i być zwolnionym z VAT-u.

W jakich przypadkach wybrać ryczałt zakładając działalność IT?

Ryczałt jest najbardziej opłacalny w momencie, gdy dana działalność z branży IT generuje wysokie dochody i niskie koszty, a właściciel firmy nie planuje rozliczać się wspólnie z małżonką. Natomiast w przypadku, gdy miesięczny dochód działalności nie przekracza 10 tyś. zł wtedy warto rozważyć możliwość rozliczania się na zasadach ogólnych. Co do zasady podatek liniowy aktualnie nie jest stosowany przez specjalistów z branży IT.

Jak najlepiej stosować stawki ryczałtu w działalność IT?

Jak wykazano w części pierwszej stawki ryczałtu są uzależnione bezpośrednio od faktycznie wykonywanych czynności. Zatem tester manualny świadczący usługi manualnego testowania, które de facto nie mają charakteru czynności „programistycznych” mogą być opodatkowane na stawce 8,5% Natomiast tester automatyczny ingerując już w kod źródłowy, wykonuje usługę programistyczną, co w konsekwencji skutkuje koniecznością stosowania stawki 12%.
Jak łatwo zauważyć na podanym przykładzie w ramach jednej działalności gospodarczej można wykonywać różne czynności. W przypadku, gdy specjalista ds. testowania w ramach jednego kontraktu B2B na rzecz jednej firmy wykonuje jednocześnie testy automatyczne i testy manualne, wtedy kwotę wynagrodzenia nalezy podzielić według proporcji jaką trzeba przypisać do danej czynności. Jeżeli przykładowo testy automatyczne zajęły 50 % czasu, a testy maunalne drugie 50%, wtedy trzeba podzielić wynagrodzenie na dwie pozycje, w których pozycja odpowiadająca za testy automatyczne powinna zostać opodatkowana na stawce 12%, natomiast testy manualne na stawce 8,5 % W sytuacji, gdy wynagrodzenie zostało ustalone w wysokości 10 000 zł wtedy 5 000 zł powinno być opodatkowane stawką 12% a drugie 5 000 zł stawką 8,5%. Co globalnie spowoduje, że od 10 000 zł podatnik zapłaci nominalnie 10,25% podatku. (12+8,5 = 20,5; i 20,5/2 = 10,25%)
Bardzo podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku, gdy programista posiada również doświadczenie szkoleniowe i managerskie dzięki czamu jednocześnie wykonuje czynności programistyczne i w ramach tego samego kontraktu (lub innego – formalnie nie ma to znaczenia), świadczy usługi zarządzania zespołem programistów i jednocześnie jeszcze szkoli innych programistów. Zakładając, że wynagrodzenie ustalone za wszystkie te czynności określono w wysokości 15 000 zł. i na każdą z tych czynności poświęcono 33% czasu wtedy przychód za czynności programistyczne powinno się opodatkować stawką 12%, czynności managerskie stawką 15%, a czynności szkoleniowe 8,5%. Co w konsekwencji spowoduje, że od 5 000 zł zapłaci 12%, od kolejnych 5 000 zł zapłaci 15%, a od ostatnich 5 000 zł zapłaci 8,5. Co globalnie spowoduje, że od 15 000 zł podatnik zapłaci nominalnie 11,83% podatku. (12+15+8,5 = 35,5; i 35,5/3 = 11,83%)
Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości zamów bezpłatną konsultację wypełniając formularz poniżej.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
Z DORADCĄ PODATKOWYM !

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące Twojej działalności gospodarczej zamów bezpłatną konsultację z Doradcą Podatkowym, podczas której rozwiejemy Twoje wątpliwości.

  •