Warunki korzystania z serwisu

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowane następujące definicje:

 1. REGULAMIN – niniejszy zbiór zapisów regulujących kwestie dotyczące świadczenia Usług doradczych i księgowych.
 2. USŁUGI DORADCZE – ogół działań związanych z doradztwem, wsparciem, nadzorem personelu Zamawiającego w zakresie dotyczącym zobowiązań podatkowych. W zależności od szczegółowych uzgodnień stron mogą obejmować między innymi: audyt podatkowy zamawiającego, wyjaśnianie zagadnień podatkowych inne.
 3. USŁUGI KSIĘGOWE– ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem rozliczenia zobowiązań podatkowych oraz ZUS zamawiającego, zgodnie z ustalonem harmonogramem.
 4. ORGANIZATOR – HOUSE OF TAX Kancelaria Doradcy Podatkowego Piotr Krzeszowiak z siedzibą pod adresem: Plac Konstytucji 3 maja 3; 50-048 Wrocław, NIP 8992621033, REGON 385168215
 5. ZAMAWIAJĄCY – osoba fizyczna lub prawna zamawiająca usługę.
 6. UCZESTNIK – Zamawiający bądź osoba wyznaczona przez niego do wzięcia udziału w usłudze.
 7. UMOWA – porozumienie zawarte pomiędzy Zamawiającym, a Organizatorem przy zachowaniu minimum trzech, niezbędnych warunków, tj. zapoznaniem się Zamawiającego z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego warunków oraz uzgodnieniem aspektów logistycznych dotyczących Usługi, przez co rozumiemy: zaakceptowany przez obie Strony Umowy termin i miejsce realizacji Usługi.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany „Regulaminem”, określa warunki oferowania Usług Doradczych i księgowych, warunki zawierania umów, a także procedury postępowania reklamacyjnego.
 2. Organizatorem Usług Doradczych i Szkoleniowych jest HOUSE OF TAX Kancelaria Doradcy Podatkowego Piotr Krzeszowiak z siedzibą pod adresem: Plac Konstytucji 3 maja 3; 50-048 Wrocław, NIP 8992621033, REGON 385168215
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, a Zamawiającym i Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do powierzonych danych osobowych oraz ich aktualizacji i poprawiania, a także żądania do ich usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie informacje znajdujące się pod adresem https://www.houseoftax.pl/ nie stanowią oferty w myśl art. 66 KC.

Zobowiązania Stron

 1. Organizator zobowiązuje się świadczyć Usługi przy zachowaniu najwyższej staranności oraz działać zawsze w najlepiej pojętym interesie Zamawiającego i jego klientów zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu i uzgodnieniami szczegółowymi.
 2. Do obowiązków Organizatora należy zapewnienie wykwalifikowanej kadry.
 3. W przypadku szkoleń, Organizator każdorazowo jest zobowiązany do dostarczenia każdemu Uczestnikowi wszystkich wyliczeń firmowych.
 4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Organizatorowi za Usługę, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i w zgodzie z ustaleniami szczegółowymi.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych w terminie czternastu dni roboczych od daty realizacji Usługi.
 2. Reklamacje Usług Doradczych i księgowych należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora wskazany w niniejszym Regulaminie pkt. 4 § 1 bądź w formie elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres biuro@houseoftax.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 4. a) imię i nazwisko/nazwę Zmawiającego,
 5. b) adres siedziby Zamawiającego,
 6. c) przedmiot reklamacji (nazwa Usługi, termin i miejsce realizacji, imię i nazwisko trenera,
 7. d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
 8. e) oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora.
 9. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu czternastu dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 10. Po otrzymaniu zgłoszenia w formie elektronicznej, Organizator potwierdzi ten fakt w wiadomości zwrotnej.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.
 12. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. 3 niniejszego paragrafu, to Organizator wyznaczy Zamawiającemu siedmiodniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego.

Postanowienia końcowe .

 1. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności, znajdująca się pod adresem: https://houseoftax.pl/polityka-prywatnosci.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Organizatorem a Zamawiającym związane z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich publikacji w Witrynie.